Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Organisatie

Bestuur

De Stichting, opgericht op 31 maart 2016, wordt bestuurd door een bestuur welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65705629. De stichting stelt zich ten doel om toeristisch-recratieve plannen aan te jagen op en om de Tsjûkemar in al haar facetten. Bestuursleden worden voorgedragen door Ondernemersverenigingen en/of Plaatselijk Belang van de omliggende dorpen rondom de Tjsûkemar zodat een evenredige vertegenwoordiging uit deze regio zitting heeft in het bestuur. 

Het bestuur wordt gevormd door:

Functie

Naam

E-mailadres

Voorzitter

Frans Heesen

info@tjongervallei.nl

Secretaris

Guus Verhoef

guus.verhoef@gmail.com

Penningmeester

Willem Steneker

willemsteneker@hotmail.com

Bestuurslid

Ronald Huese

huelin@kpnmail.nl

Bestuurslid

Harm de Jong

dejongbouwbedrijf@ziggo.nl

Bestuurslid

Jolanda Troelstra-Luinstra

jolanda.tuinstra@planet.nl

Oaljemantsje

Eric Schrauwen

eric@interra.nl

Oaljemantsje

Sjoerdtje de Visser

info@tsjoender.com

Secretariaat

Marjolein Remeeus

info@tsjukemarplannen.nl


Projectgroepen

Het uitvoeringsplan is opgedeeld in een aantal projecten. Voor elk project wordt een projectgroep samengesteld die aan de slag gaat met de begeleiding en uitvoering. De projectgroepen worden aangestuurd door een bestuurslid van de Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA),

  • De samenstelling van de projectgroepen bestaat bij voorkeur uit:Minimaal één ondernemer uit de Tsjûkemar-regio werkzaam /geïnteresseerd/reeds betrokken bij thema van de werkgroep/projectgroep 
  • Minimaal twee burgers, kan ook meer, mede afhankelijk van thema 
  • Er wordt naar gestreefd de leden van de werkgroep zoveel mogelijk uit verschillende Tsjûkemar-regio dorpen te  betrekken.

 

De werkgroep wordt vanuit de Stichting Club van Aanjagers financieel gefaciliteerd met betrekking tot vergaderruimte (indien nodig) en consumpties. Indien andere kosten dienen te worden gemaakt, zal dit eerst met de penningmeester van de CvA worden overlegd die daar vervolgens zijn akkoord aan dient te geven.

 

De projectgroep/werkgroep werkt een bepaald thema uit, vergadert zoveel als nodig en probeert de gestelde streefdatum van oplevering plan te halen. Ingeval de streefdatum niet gehaald zal gaan worden, wordt het bestuur van de Club van Aanjagers vroegtijdig op de hoogte gebracht.

 

Naast de statuten beschikt de Stichting over een Huishoudelijk Reglement.